OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM VEB PORTALA (u daljem tekstu „OUP“).

Pristupom i korišćenjem ovog sajta prihvatate bez ograničenja ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, zamolili bismo Vas da napustite ovaj sajt.

UVODNE ODREDBE

 1. Prodavac „Stefan Marjanov PR Zrenjanin“ je privredno društvo/preduzetnik osnovan u skladu sa pravom Republike Srbije, matični broj 65941856, PIB 112197283 (u daljem tekstu „Prodavac“) koje je ujedno i osnivač Veb portala GameShopSrbija.com
 2. Prodavac prodaje svoje proizvode i usluge („Proizvodi“) Kupcima putem Veb portala GameShopSrbija.com („Veb portal“), kreirane korišćenjem platforme WordPress (GPL v2+).
 3. Proizvodi su digitalni ključevi (CD-ključ) za platforme kao što su Steam, Social Club, PlayStation Network i druge koji otključavaju određene pogodnosti i proizvode na tim platformama (kao što su digitalne igrice, pretplate, bodovi i novac u igrici i slično).
 4. Kupac je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko lice koje kupuje proizvode ili usluge preko portala GameShopSrbija.com („Kupac“).

1. PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM VEB PORTALA

1.1          Ovim Opštim uslovima korišćenja i prodaje putem Veb portala bliže se određuju uslovi kupovine Proizvoda od strane Kupca korišćenjem Veb portala.

1.2          Pre izvršene kupovine putem Veb portala, Kupac izjavljuje da je pročitao i razumeo sve odredbe OUP, te da iste u potpunosti prihvata.

1.3          OUP su dostupni Kupcu u svakom momentu na internet stranici GameShopSrbija.com, a ugovori koje Kupci zaključuju sa Prodavcem na osnovu prodaje Proizvoda preko Veb portala po osnovu ovih OUP mogu se zaključiti samo na srpskom jeziku.

2. CENE I NAČIN PLAĆANJA

2.1          Cene za Proizvode koji se prodaju putem Veb portala su izražene u dinarima bez poreza na dodatu vrednost (PDV) jer Prodavac nije u PDV sistemu, za prodaju koja se reguliše na teritoriji Republike Srbije. Cene za Proizvode su dostupne Kupcima prilikom korišćenja Veb portala.

2.2          Istaknute cene su konačne i ne uključuju cenu dostave budući da se dostava digitalnog proizvoda vrši online.

2.3          Cene za Proizvode su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

2.4          Poručene Proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca, Kupac može platiti na više načina i to: 1) preko računa, 2) online pomoću e-banking ili m-banking platformi koje ima dostupne u svojoj banci.

         1.Plaćanje preko računa

                Poručene Proizvode Kupac može platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Nakon plaćanja preko računa, Prodavac može da potvrdi uplatu slanjem poruke (putem email-a ili bilo kod drugog zvaničnog načina za komunikaciju sa Prodavcem) i Proizvod će dobiti u predviđanom roku koji je istaknut u okviru proizvoda. Kupac ne mora da obavesti Prodavca o izvršenoj uplati ali će tada morati da sačeka da Banka obradi transakciju.

         2.Online plaćanje (e-banking / m-banking)

                Poručene proizvode Kupac može platiti korišćenjem njemu dostupnih online servisa koje nudi banka u kojoj ima račun sa kojim plaća Proizvod. To podrazumeva korišćenje online banking servisa u okviru banke Kupca bilo u vidu e-banking softvera ili m-banking aplikacije za mobilne telefone.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije.

3. PORUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

3.1           Poručivanje Proizvoda se vrši na sajtu Veb portala na način koji je definisan na stranici Pomoć u sekciji  „kako poručiti“. U slučaju da Kupac ima nedoumica u vezi naručivanja Proizvoda putem Veb portala, može se obratiti Prodavcu za dodatne informacije putem gore navedenih kontakt podataka.

3.2          Poručivanje Proizvoda putem Veb portala mogu vršiti punoletna fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Ovi OUP su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije, a kupoprodaja sa inostranim elementom nije moguća u ovom trenutku.

3.3.         Slanjem Porudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja ugovora obavešten od strane Prodavca o:

 1. osnovnim obeležjima proizvoda;
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
 3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;
 4. načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;
 5. podršci koju Prodavac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 6. da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, samostalno dogovorom Ugovornih strana, odnosno ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora;
 7. da može da prepozna, pristupi, uskladišti i reprodukuje tekst ovih OUP, kao i podatke u vezi zaključenog ugovora;
 8. da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Porudžbenicu;
 9. da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
 10. da su OUP koje je Kupac pročitao i saglasio se sa istim pre zaključenja ugovora, sastavni deo ugovora između Prodavca i Kupca, a sa kojima je Kupac saglasan što potvrđuje slanjem Porudžbenice.

3.4          Odmah nakon slanja Porudžbenice, Kupcu će biti potvrđen prijem Porudžbenice koja sadrži prihvat ponude Kupca za zaključenje ugovora.

3.5          Porudžbenica povodom Proizvoda koje Prodavac primi od Kupaca putem Veb portala, su obavezujuće za Kupca. Slanjem porudžbenice od strane Kupca Prodavcu putem Veb portala, smatra se da je zaključen kupoprodajni ugovor za Proizvode, i to između Prodavca i Kupca. Takođe, slanjem porudžbenice od strane Prodavca, Kupac prihvata obavezu plaćanja Proizvoda.

3.6          Pri poručivanju Proizvoda putem Veb portala, Kupac je obavešten i saglasan da može doći do razlike u izgledu konkretnog Proizvoda koji se naručuju prikazanih na računaru i mobilnom telefonu Kupca i stvarnog izgleda Proizvoda (usled reprodukovanja izgleda Proizvoda putem fotografije, grafike i slično).

3.7        U periodu od jednog do sedam dana nakon što potvrdi porudžbinu i Kupcu dostavi Proizvod, Prodavac će poslati jednu dodatnu e-mail poruku Kupcu u kojoj se zahvaljuje Kupcu na izvršenoj kupovini. Poruka može da sadrži i poziv na akciju kao što je poziv Kupcu da ostavi svoj utisak o Prodavcu i iskustvo prilikom korišćenja Veb portala. Kupac nije u obavezi da se odazove na poziv na akciju i može da ignoriše poruku.

4. NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

4.1        Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od  ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća preko računa ili putem online servisa uplati celokupnu vrednost kupljene robe. 

4.2        Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

4.3        Prodavac je u obavezi da izvrši Slanje kupljene robe najkasnije u roku od 14 dana od momenta izvršene uplate. U slučaju da Slanje proizvoda nije moguće, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu ne dostavi proizvod dok Kupac ne pošalje nove podatke za prijem proizvoda. Kao dokaz da je Isporuka neuspešna, Prodavcu će se vratiti obaveštenje od Mail servisa da email poruka (koja sadrži Proizvod) nije uspešno isporučena.

4.4        Prilikom isporuke dobara/usluga elektronskim putem, dokaz o prijemu može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa mail servera Prodavca ukoliko je usluga realizovana putem e-mail kanala, odnosno log sa web servera u slučaju da se usluga ili proizvod preuzimaju download-om sa sajta Prodavca).

5. SAOBRAZNOST ROBE I REKLAMACIJE

5.1           Ukoliko se konstatuje da je isporučen Proizvod neispravan, nekompletan ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru, Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na e-mail ili broj telefona navedenim u ovom dokumentu.

5.2         Garancija važi isključivo za ispravnost CD-ključa i ne uključuje blokade kao što su PunkBuster, EAC ili bilo koji drugi program koji služi za proveru varanja. Za uvažavanje garancije, kupac je dužan da sve informacije prosledi Prodavcu koje uključuju fotografije ili bilo koje druge dokaze koji jasno evidentiraju da CD-ključ ne radi. Garancija nije važeća u slučaju gubitka, distribuiranja, aktiviranja na pogrešnom nalogu, aktiviranja na nalogu/uređaju koji ne podržava taj Proizvod, kupovine CD-ključa koji ne odgovara regionu i/ili platformi na koju Kupac želi da aktivira ili u slučaju prenosa u dalju prodaju. U tim slučajevima, ispravnost CD-ključa je uništena prema krivici kupca.

5.3 Takođe, Prodavac nije odgovoran ukoliko igra ne radi prema očekivanjima Kupca. Smatra se da je igra ispravna jer se preuzima sa zvaničnih servera proizvođača iste. Ukoliko igra ne radi prema očekivanjima Kupca, Kupac se može obratiti proizvođaču igre.

5.4 Kupac je u obavezi da u roku od 3 radna dana uplati iznos usluge. Ukoliko to ne učini, smatra se da kupac odustaje od kupovine i ugovor se zatvara.

5.5         U skladu sa tačkom 9. člana 37. ZZPot, potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke. Smatra se da je virtuelni CD-ključ zapečaćen, ukoliko prethodno nije iskorišćen. U tom slučaju, ukoliko kupac dobije CD-ključ koji je prethodno iskorišćen Prodavac se odriče bilo kakve odgovornosti.

6. USLOVI KORIŠĆENJA VEB PORTALA I KORISNIČKI NALOZI KUPCA

6.1          Registracija Naloga za kupovinu preko Veb portala

6.1.1        Da bi izvršio kupovinu Proizvoda preko Veb portala, Kupac može (ali ne mora) da ima korisnički nalog na Veb Portalu. Registracijom naloga Kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da prihvata Opšte uslove korišćenja platforme koji su dostupni na ovom sajtu.

6.1.2 Kupac takođe može poručiti proizvod pozivanjem ili slanjem poruke Prodavcu na broj telefona ili email adresu koji su navedeni na Veb portalu. U tom slučaju prodavac je dužan da kreira porudžbinu za Kupca i dostavi Kupcu detalje o porudžbini elektronskim putem na email adresu koju Kupac navede prilikom komunikacije sa Prodavcem. U ovom slučaju Kupcu se ne kreira nalog na Veb portalu.

6.1.3       Kupac korišćenjem Veb portala za kupovinu Proizvoda, potvrđuje sledeće:

 • da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove OUP,
 • tačnost i potpunost navedenih podataka u postupku registracije i otvaranja korisničkog naloga, odnosno podataka dostavljenih prilikom korišćenja Veb portala.

6.1.4       Na osnovu registrovanog Naloga, Kupac može koristiti Veb portal u skladu sa ovim OUP.

6.1.5      Kupac je u obavezi da dostavi Prodavcu, između ostalog, i sledeće podatke:

 • U slučaju Kupca fizičkog lica: Ime i prezime, email, broj telefona, prebivalište ili boravište (adresa, grad i poštanski broj) (obavezno),
 • U slučaju Kupca pravnog lica i preduzetnika: poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, adresa sedišta (adresa, grad i poštanski broj), matični broj, PIB, e-mail, broj telefona (svi podaci obavezni).

6.1.6       Kupac može biti svako punoletno fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i korišćenjem odnosno kupovinom preko Veb portala, Kupac izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj sedište ima Prodavac.

6.1.7      Kupac je upoznat da Veb portal zadržava pravo da odbije zahtev Kupca za registraciju Naloga, odnosno da mu odbije mogućnost kupovine preko Veb portala, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Kupcu u kom slučaju Prodavac neće snositi bilo kakvu odgovornost.

6.1.8       Kupac snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. Prodavac ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Kupčevog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

6.1.9      Kupac prihvata da, ukoliko su podaci za kreiranje korisničkog naloga neistiniti, netačni, zastareli i nepotpuni, Prodavac zadržava pravo da, trenutno i bez dodatnog obrazloženja, ukine Nalog Kupca, i/ili zabrani Kupcu pristup i korišćenje Veb portala, kao i bilo kog njenog dela.

6.1.10.     Kupac je u obavezi da Prodavcu da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja Naloga, odnosno neophodne za vršenje kupovine preko Veb portala, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati Prodavcu podležu uslovima ovih OUP.

6.1.11     Kupac snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga, bilo od strane Kupca, ili trećih lica ovlašćenih od strane Kupca da pristupe Nalogu, i u obavezi je da omogući da su, kako on tako i ovlašćena treća lica, upoznata sa OUP, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala Prodavčeva pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

6.1.12      Kupac koji se prijavljuje i koristi Veb portal smatra se za potrebe ovih OUP ugovornom stranom.

6.1.13     U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, Prodavac zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom. Dokumentacija može uključivati, ali nije ograničena na izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata, drugi zvaničan dokument itd.

6.1.14     Prodavac zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu i da prenese Nalog na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, Prodavac zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana.

6.1.15     Kupac ne sme da koristi Veb portal u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom bilo kakvog oblika korišćenja Veb portala, Kupac ne sme kršiti nijedan relevantni zakon/propis.

6.2          Podaci o ličnosti

6.2.1       Za potrebe kupoprodaje putem Veb portala Prodavac obrađuje određene podatke o ličnosti Kupaca na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno u nastavku teksta.

6.3          Intelektualna svojina i licenca

6.3.1      U skladu sa ovim OUP i prihvatanjem istih od strane Kupca, Prodavac dodeljuje i Kupac ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu i licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da Kupac registruje Nalog na GameShopSrbija.com i koristi Veb portal, u zavisnosti od slučaja a za potrebe kupovine Proizvoda preko Veb portala.

6.3.2      Ograničena licenca koja je data Kupcu za korišćenje Veb portala i Autorskih delova Veb portala podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Veb portala, koja krši dole navedena ograničenja licence, predstavlja neovlašćeno korišćenje Veb portala protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava Prodavca na Veb portalu i Autorskim delovima Veb portala. Kupac je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog: 

 1. kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Veb portal, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Veb portala.
 2. modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Veb portala, osim ako je Prodavac to izričito odobrio;
 3. ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim OUP bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti Prodavca;
 4. koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na rad Veb portala, ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Veb portala i Prodavca, ili prikupljaju informacije o Veb portalu čitajući delove memorije koju Veb portal koristi za skladištenje informacija o Veb portalu.

6.3.3      Kupac ima samo pravo korišćenja Veb portala, u skladu sa ovim OUP. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Kupcu na osnovu ovih OUP pripadaju vlasniku Veb portala. Sva prava na Autorskim delovima Veb portala su vlasništvo odgovarajućih označenih lica, i Kupac ima samo pravo korišćenja Autorskih delova na Veb portal u skladu sa ovim OUP.

6.3.4      Kupac ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Veb portala, bez izričite prethodne pisane saglasnosti vlasnika Veb portala, kao ni korišćenje Autorskih delova Veb portala bez izričite prethodne pisane saglasnosti odgovarajućih označenih lica.

6.4          Uslovi koji se odnose na hardver/konekciju

6.4.1      Kako bi pristupio Veb portalu i istu koristio, Kupac mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Kupac snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Veb portalu.

6.5          Modifikacije Veb portala

6.5.1       Prodavac obaveštava Kupca da Veb portal, odnosno Prodavac, ima pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Veb portala, sa ili bez slanja obaveštenja kako Kupcu tako i trećoj strani ili odgovornosti prema istima.

6.5.2      Kupac takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Veb portal. U tom slučaju samo Kupac snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

6.5.3      Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnji Veb portal uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUP.

6.5.4      Prodavac obaveštava Kupca da Prodavac može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Veb portal, ili deo Veb portala, sa ili bez ikakvog obaveštenja Kupca ili odgovornosti prema njemu.

6.5.5      Prodavac obaveštava Kupca da Prodavac neće biti odgovoran Kupcu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Veb portala.

6.6          Otkazivanje i ukidanje Naloga

6.6.1      Kupac ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga. Otkaz Naloga se vrši slanjem email poruke na važeću email adresu sa naslovom „deaktivacija Naloga“. Kupac je u obavezi da izvrši sve eventualne obaveze prema Prodavcu u skladu sa ovim OUP pre otkazivanja Naloga.

6.6.2      Prodavac može da ukine Nalog Kupca, sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Kupcu, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Veb portala. 

6.6.3      Nakon otkazivanja Naloga bilo od strane Prodavca ili Kupca,

 • Kupac više neće moći da pristupi Nalogu;
 • Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim OUP, Kupac nema pravo ni na kakve zahteve i potraživanja prema Prodavcu;
 • Svi dospeli iznosi koje Kupac duguje Prodavcu će se smatrati dospelim i plativim u celosti; i
 • Nalog Kupca će biti uklonjen sa interneta.

6.6.4      Prodavac može privremeno onemogućiti Kupca da koristi Veb portal u slučaju da Kupac ima bilo koju dospelu a neizmirenu obavezu prema Prodavcu, odnosno Operatoru.

6.7          Obaveze i odgovornosti Kupca

6.7.1       Prodavac zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Nalozima za koje utvrdi da krše ove OUP ili su na neki drugi način štetni za Veb portal ili Prodavca.

6.7.2      Kupac razume da Prodavac koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Veb portala. U tom smislu, ni Operator ni Prodavac neće biti odgovorni za nefunkcionisanje Veb portala usled radnji i propuštanja trećih lica.

6.7.3      Kupac razume da tehnička obrada i prenos putem Veb portala, uključujući i Sadržaj, obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

6.7.4      Kupac nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili „spam“ poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Veb portala.

6.7.5      Kupac je odgovoran za sve aktivnosti u vezi sa Nalogom i korišćenjem Veb portala.

6.7.6      Prilikom korišćenja Veb portala, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:

 • Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju;
 • Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
 • Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima;
 • Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a;
 • Imitacija ili lažno predstavljanje Kupca na bilo koji način;
 • Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

6.7.7      Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUP, a kako to Prodavac utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju Prodavcu da trenutno prekine poslovnu saradnju sa Kupcem bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno ukine Nalog Kupca.

6.8        Odricanje od garancije

6.8.1     Kupac koristi Veb portal, na sopstveni rizik. Veb portal se pruža „kakav jeste“ ili „kakav je dostupan“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih.

6.8.2    Prodavac ne garantuje da funkcionisanje Veb portala neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti. Ipak, Prodavac će se truditi da obezbedi Kupcu sigurno korišćenje Veb portala koliko je to u moći Prodavca.

6.8.3    Kupac preuzima svu odgovornost za odabir Veb portala, za pristup istom, kao i za korišćenje Veb portala.

6.8.4    Kupac koji za kupoprodaju koristi Veb portal prema Prodavcu ostvaruje sva prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

6.9        Ograničenje odgovornosti

6.9.1     Kupac izričito ističe da razume i prihvata da Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Veb portala; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Veb portala; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Kupca; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Veb portala; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Veb portal, i njeno korišćenje.

7. Izmene OUP Veb portala

7.1.         U slučaju izmene opštih uslova prodaje Veb portala Prodavac je u obavezi da objavi izmene na Internet stranici Veb portala i/ili obavesti Kupca o istoj putem e-maila. Kupac snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u OUP.

7.2          Ukoliko neke od izmena ovih OUP postanu neprihvatljive za Kupca ili zbog njih Kupac više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUP, Kupac je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Veb portal. Ukoliko Kupac nastavi da koristi Veb portal, čak i nakon izmene ovih OUP, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Kupac u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

8. OSTALI USLOVI 

8.1          Ukoliko neka od odredbi ovih OUP postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i OUP kao celine.

8.2          Na odnose nastale putem on-line kupovine preko Veb portala, između Prodavca i Kupca se primenjuju odredbe relevantnih propisa Republike Srbije.

8.3          Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUP i izvršenih kupoprodaja po osnovu ovih OUP, Prodavac i Kupac će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Prodavac i Kupac su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Srbiji u smislu relevantnih propisa.

8.4         Prodavac i Kupac su saglasni da će ovi OUP regulisati sve kupoprodaje u vezi Proizvoda putem Veb portala.

8.5          Ovi OUP primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši Prodavac preko Veb portala.

8.6         Ovi OUP su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUP primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava. 

8.7          Veb portal je osnovan i posluje u skladu sa pravom Republike Srbije. Kupci koji odluče da pristupe i koriste Veb portal, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

8.8         Pristupanjem i korišćenjem Veb portala Kupac se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUP u potpunosti.        

9. VLASNIČKA PRAVA I INFORMACIJE O PRODAVCU

9.1         Bilo koja upotreba Veb portala ili OUP Prodavca, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i  čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Prodavca je zabranjeno.

9.2        Osnovni podaci o Prodavcu su: „Stefan Marjanov PR Zrenjanin“ preduzetnik osnovanog u skladu sa pravom Republike Srbije sa matičnim brojem 65941856, poreskim identifikacionim brojem 112197283, i sedištem u Konstantina Danila 15, Zrenjanin.

                Za sva pitanja, primedbe i zahteve u vezi sa prodajom i samim Veb portalom možete nam pisati na e-mail [email protected] ili [email protected] ili pozvati na broj +381656442109.

SAGLASNOST

KUPAC OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM VERB PORTALA I DA PRIHVATA DA ODABIROM „ACCEPT“/“PRIHVATAM“ DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM VEB PORTALA USLOVI OVIH OUP POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

Ova stranica je poslednji put ažurirana 08.09.2021.